Näringslivets Ledarskapsakademi

Näringslivets Ledarskapsakademi

018-10 49 ... Visa nummer
Trädgårdsgatan 11
753 09 UPPSALA

Om oss

Näringslivets Ledarskapsakademi arbetar med utveckling av människor och verksamheter. Det gör vi genom att tillsammans med våra kunder skapa kunskapsprocesser där människor bidrar till varandra i en kreativ och skapande miljö.

Bildgalleri

 • Näringslivets Ledarskapsakademi
  Näringslivets Ledarskapsakademi
 • Näringslivets Ledarskapsakademi
  Näringslivets Ledarskapsakademi
 • Näringslivets Ledarskapsakademi
  Näringslivets Ledarskapsakademi
 • Näringslivets Ledarskapsakademi
  Näringslivets Ledarskapsakademi

Tjänster

De tjänster vi erbjuder är bland annat ledning och styrning av förändringsarbete, värdegrundsarbete, ledarutveckling, strategisk chefs- och kompetensförsörjning, mentorskap, coaching, semiarier och workshops. Med den spetskompetens vi har i genusfrågor tar vi också uppdrag som t ex tydliga jämställdhetsprojekt med fokus på verksamhetsutveckling dvs. det som idag benämns jämställdhetsintegrering. Vi har också en certifierad jämlikhets- och jämställdhetsutbildning för chefer, CJJU. Målet med den utbildningen är att chefer ska kunna hantera jämlikhets- och jämställdhetsfrågor professionellt så att medarbetare kan arbeta i och de som verksamheten är till för kan ta del av den på lika villkor.

Ledning och styrning

Då alla våra uppdrag på olika sätt handlar om den värdegrund som alla organisationer har som bas för sina verksamheter är ledning och styrning helt avgörande för att nå önskade resultat. Ledning handlar om att professionellt leda verksamhetens alla delar. I samarbete med våra kunder har vi i första hand fokus på ledarskap och medarbetarskap. Styrning utgår från verksamhetens styrdokument som mynnar ut i dagliga rutiner som t ex rekryteringsprocesser, utvecklingsinsatser, lönesättningsprocedurer och avvecklingsprocesser.

När det gäller ledning och styrning är det ett grundfundament i alla våra tjänster och därmed alltid en del av vårt samarbete med våra kunder. Oberoende av syfte och mål med vårt gemensamma arbete är ledningsstyrningen utgångspunkt för utvecklings- och förändringsarbetet. Se exempel under kunder, Accenture.

Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbete handlar om en organisations kultur och är alltså ett kulturarbete. Värdegrunden finns alltid i alla organisationer men är inte alltid så tydliggjord och kommunicerad via ledningsstrukturen. I vårt arbete med värdegrunden samarbetar vi med ledningen för att tydliggöra allt från affärsidé, visioner, mål, förväntningar på chefer och medarbetare, kunder, principer för styrning och prioriteringar i verksamheten.

Ledarutveckling

Vår huvudmålgrupp är chefer på alla nivåer. Det är ingen slump då allt vårt arbete utgår ifrån ledning och styrning utifrån respektive verksamhets värdegrund. Ledning och chefer är de starkaste kulturbärarna och det är genom deras professionella arbete som verksamheter och människor kan utvecklas. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi insatser för att förtydliga och förstärka framförallt ledarskapet i chefsrollen. Chefer behöver ha vissa ledaregenskaper för att vara framgångsrika men minst lika viktiga är de arbetsvillkor chefer har för att utöva sitt ledarskap. Vi ser chefers möjlighet att bidra professionellt utifrån ett strukturellt perspektiv där vi synliggör förväntningar och diskuterar förutsättningar som utgångspunkt i arbetet.

Coaching

Vi arbetar med coaching som verktyg för såväl personlig som professionell utveckling men även för karriärplanering. De som söker våra tjänster är i första hand chefer som vill ha chefshandledning individuellt men vi arbetar även med coaching som metod i gruppsammanhang. Vårt mål med coachinginsatser är att de som deltar ska kunna tydliggöra sina egna behov av utveckling och mellan coachingtillfällena arbeta aktivt för att i sin vardag uppnå de förändringar de önskar. Vid coaching i grupp blir gruppen i sig ett verktyg för utveckling. Deltagarna får tillgång till flera personer som alla bär på erfarenheter de kan dela, vilket ofta leder till olika och vitt skilda perspektiv på frågeställningar som berikar hela gruppen. Fokus kan också vara på att utveckla ett eget coachande ledarskap.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...